Allar færslur eftir BKristinsson

Sóttvarnaraðgerðir á mannamáli

Sálarrannsóknarfélag íslands heldur nú daglega skyggnilýsingarfundi varðandi túlkun gildandi reglugerðar vegna sóttvarnarlaga.

2 metra reglan er í gildi og 20 manna samkomutakmarkanir nema í samgöngutækjum og matvörubúðum þar sem 200 manna samkomutakmörkun er í gildi.  Grímuskylda er þar sem ekki næst 2 metra reglan nema hjá útsettum 3x bólusettum eða 2x bólusettum með fyrra covid smit. Þeir verða alltaf að vera með grímuna.

Stjórnvöld veita fjölbreyttan stuðning í úrræðum fyrir einstaklinga og rekstraraðila. Má þar nefna viðspyrnu- og lokunarstyrki, útgreiðslu séreignarsparnaðar, endurgreiðslur VSK vegna bílaviðgerða og endurbóta á húsnæði, sérstakan barnabótaauka og fleiri aðgerðir til verndar og viðspyrnu til að mynda ríkistryggð lán og skattfrestanir séu öll 11.597 skilyrði skattrannsóknarstjóra uppfyllt og ef viðkomandi hefur ekki sótt fundi á vegum samtaka sem skilgreind hafa verið eða á eftir að skilgreina. Einnig þarf viðkomandi að hafa verið búsettur í nákvæmlega jafn marga daga ársins í landi innan scengen eða EES svæðisins samkvæmt vottorði sem má ekki vera eldra en 36 klukkustunda gamalt eða í landi utan áðurnefndra landa samkvæmt vottorði sem má ekki vera eldra en 48 klukkustunda gamalt.

Nýluna er að þeir aðilar sem eru með veitingaleyfi II, III, IV og V og hafa orðið fyrir a.m.k. 23% tekjufalli í desember 2021 og til og með mars 2022 utan janúar2022 vegna takmarkana á opnunartíma geti sótt um styrk séu þeir innan viðmiða með sömu skilyrðum og á undan greinir.
Vínveitingamönnum er auðveldað að bæta við matvöruleyfi með sérstakri reglugerð og er nú hægt er að kaupa matvöru á flestum fyrrum vínveitingastöðum en þeim var gert að loka samkvæmt fyrra leyfi en leyft að hafa opið með 200 manns með matvöruleyfinu.

Einnig er nýlunda að óbreyttar gildandi takmarkanir verða á samkomum innanlands en hins vegar eru gerðar breytingar á sóttkví sem þegar hafa komið til framkvæmda. Nánari upplýsingar varðandi „breyttar“ og „óbreyttar“ skilgreiningar verða veittar á næsta Skyggnilýsingarfundi sem er áætlaður strax núna í janúar.

Reglugerðin í heild sinni án skyggnilýsingar:

(Hún er óbreytt… í alvöru!!! )
(…en síbreytileg samt sem áður???)

1240/2021

Reglugerð um sóttkví og einangrun og sóttvarnaráðstafanir á landamærum Íslands vegna COVID-19.

I. KAFLIAlmenn ákvæði.

1. gr.Gildissvið og markmið.

Reglugerð þessi gildir um alla þá einstaklinga sem sóttvarnalæknir skyldar í sóttkví eða einangrun á grundvelli sóttvarnalaga nr. 19/1997, með síðari breytingum, vegna SARS-CoV-2 veirunnar hvort sem það leiðir af sóttvarnalögum eða reglugerð þessari eða ákvörðun sem beint er sérstaklega að viðkomandi. Reglugerð þessi gildir jafnframt um sóttvarnaráðstafanir á landamærum Íslands vegna COVID-19.

2. gr.Skilgreiningar.

Einangrun: Aðskilnaður einstaklinga sem eru smitaðir eða bera með sér sýkingar, og skapa því hættu fyrir lýðheilsu, frá öðrum á þann hátt sem kemur í veg fyrir útbreiðslu sýkingar.

Ferðamaður: Einstaklingur á ferð milli landa. Hugtakið nær þannig til allra einstaklinga sem eru á ferð milli landa, hvort sem þeir eru íslenskir ríkisborgarar eða ekki.

Ferðamenn með tengsl við Ísland: Íslenskir ríkisborgarar, einstaklingar búsettir á Íslandi, með dvalar- eða atvinnuleyfi á Íslandi, þ. á m. umsækjendur um slíkt leyfi og aðstandendur þeirra. Einnig einstaklingar með langtímavegabréfsáritun á Íslandi, umsækjendur um alþjóðlega vernd og einstaklingar sem koma til landsins vegna vinnu eða náms sem mun standa lengur en sjö daga og aðstandendur þeirra.

Ónæmisaðgerð: Skipulögð aðgerð sem örvar ónæmiskerfið til að halda smitsjúkdómi í skefjum í samfélaginu, svo sem með bólusetningu eða gjöf mótefna.

Smitrakning: Þegar rakin eru smit á milli einstaklinga með nákvæmu samtali við þá sem eru smitaðir til að komast að því hvar viðkomandi smitaðist og hverja hann gæti hafa smitað, og önnur upplýsingaöflun í því skyni að finna þá sem kunna að hafa verið útsettir fyrir smiti.

Sóttkví: Takmörkun á athafnafrelsi og/eða aðskilnaður einstaklinga sem grunur leikur á að hafi verið útsettir fyrir smiti, en eru ekki veikir, frá öðrum á þann hátt sem kemur í veg fyrir hugsanlega útbreiðslu sýkingar.

Sóttvarnahús: Staður þar sem einstaklingur, sem ekki á samastað á Íslandi eða getur af öðrum sökum ekki eða vill ekki einangra sig í húsnæði á eigin vegum, getur verið í sóttkví eða einangrun vegna gruns um að hann sé smitaður af farsótt eða ef staðfest er að svo sé.

II. KAFLIEinangrun og sóttkví.

3. gr.Skylda til að sæta einangrun.

Einstaklingur sem er með staðfesta sýkingu af COVID-19 skal vera í einangrun í heimahúsi eða á stað sem sóttvarnalæknir eða umdæmislæknir sóttvarna á hverjum stað tilgreina, svo sem sóttvarnahúsi, sbr. 6. gr. Í þeim tilvikum sem grunur er um að jákvætt PCR-próf sýni eldra smit getur einstaklingur gengist undir mótefnamælingu á blóðsýni. Leiði mat á mótefnamælingu að viðkomandi sé ekki talinn smitandi þarf hann ekki að sæta einangrun.

Einstaklingur sem er með staðfesta sýkingu af COVID-19 með PCR-prófi skal vera í einangrun í 7 daga frá greiningu. Þó er læknum COVID-19 göngudeildar Landspítala heimilt að framlengja einangrun einstaklings með COVID-19 á grundvelli læknisfræðilegs mats. Að öðru leyti fer um afléttingu einangrunar eftir leiðbeiningum sóttvarnalæknis, sbr. fylgiskjal 2.

Einstaklingur í einangrun á að halda sig heima við og hafa bein samskipti við sem fæsta. Ákvæði 5. gr. á einnig við um þá sem sæta einangrun nema strangari reglur eigi við. Þannig má einstaklingur í einangrun t.a.m. hvorki fara í gönguferðir né nota leigubíla.

Einstaklingur sem er smitaður skal vera einsamall í einangrun. Aðrir heimilismenn geta þó verið í sóttkví á sama stað ef þeir vilja ekki eða geta ekki farið af heimilinu en þeir eiga að takmarka snertingu við þann sem er í einangrun eins og raunhæft er og helst að halda sig í a.m.k. 2 m fjarlægð frá hinum smitaða. Ef fleiri veikjast á heimilinu lengir það tíma sem aðrir heimilismenn þurfa að vera í sóttkví og mögulega einangrun.

Nánari fyrirmæli um einangrun er að finna í leiðbeiningum sem sóttvarnalæknir hefur gefið út fyrir almenning um einangrun, sbr. fylgiskjal 2. Enn fremur getur sóttvarnalæknir mælt sérstaklega fyrir um hvernig einangrun skuli háttað í einstaka tilfellum, telji hann tilefni til.

4. gr.Skylda til að fara í sóttkví eða viðhafa smitgát.

Allir þeir sem grunur leikur á að hafi umgengist einstakling með COVID-19 skulu fara í sóttkví í 5 daga frá því að þeir umgengust síðast smitaðan einstakling sem þeir losna úr með neikvæðri niðurstöðu úr PCR-prófi. Í sóttkví samkvæmt reglugerð þessari felst takmörkun á athafnafrelsi og aðskilnaður einstaklinga sem grunur leikur á að hafi verið útsettir fyrir smiti. Dveljist einstaklingur í sóttkví án þess að viðhafa fullan aðskilnað við einstakling í einangrun skal sóttkví þó aldrei aflétt fyrr en degi eftir afléttingu einangrunar þess einstaklings sem henni sætti í kjölfar neikvæðrar niðurstöðu úr PCR-prófi þess sem sætir sóttkví. Þá skal einstaklingur sem gengst ekki undir PCR-próf til afléttingar á sóttkví sæta henni í 14 daga frá útsetningu fyrir smiti.

Einstaklingum sem eru bólusettir gegn COVID-19 með þremur skömmtum af bóluefni, viðurkenndu af Lyfjastofnun, þar sem þriðji skammtur var gefinn a.m.k. 14 dögum fyrir útsetningu smits og einstaklingum sem hafa fengið staðfest smit af COVID-19 og verið bólusettir með tveimur skömmtum af bóluefni gegn COVID-19, viðurkenndu af Lyfjastofnun, þar sem annar skammtur var gefinn a.m.k. 14 dögum fyrir útsetningu smits, ber ekki að viðhafa fullan aðskilnað á meðan sóttkví þeirra stendur en um skyldur þeirra í sóttkví fer eftir 5. gr. a.

Leiði smitrakning í ljós að útsetning einstaklings hafi verið minni háttar er einstaklingi heimilt að viðhafa smitgát, sbr. leiðbeiningar sóttvarnalæknis og ákvörðun smitrakningateymis, í stað sóttkvíar. Í því felst skylda til að fara í hraðpróf á fyrsta degi smitgátar og á fjórða degi. Sé niðurstaða prófanna neikvæð er einstaklingi ekki lengur skylt að viðhafa smitgát. Ef niðurstaða í hraðprófi er jákvæð er einstaklingi skylt að fara að reglum um sóttkví og gangast undir PCR-próf tafarlaust.

Um jákvæða niðurstöðu PCR-prófs fer eftir 3. gr.

5. gr.Skyldur einstaklinga sem sæta sóttkví.

Þeim sem gert hefur verið að sæta sóttkví samkvæmt reglugerð þessari er skylt að halda sig heima við eða á þeim stað þar sem þeir eru í sóttkví. Einstaklingur í heimasóttkví skal aðskilja sig frá öðrum utan dvalarstaðar.

Í sóttkví felst eftirfarandi:

 1. Einstaklingur má ekki fara út af heimili nema brýna nauðsyn beri til, svo sem til að sækja nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Einstaklingur má þó fara í gönguferðir en þarf að halda sig í a.m.k. 2 metra fjarlægð frá öðrum vegfarendum.
 2. Einstaklingur má ekki taka á móti gestum á heimili sínu eða á þeim stað þar sem hann er í sóttkví meðan sóttkví stendur yfir.
 3. Einstaklingur má ekki nota almenningssamgöngur en honum er heimilt að nota leigubíl.
 4. Einstaklingur má ekki fara til vinnu eða skóla þar sem aðrir eru.
 5. Einstaklingur má hvorki fara á mannamót né staði þar sem margir koma saman, þ.m.t. verslanir eða lyfjabúðir.
 6. Einstaklingur má ekki dvelja í sameiginlegum rýmum fjölbýlishúsa, hótela og öðrum sambærilegum rýmum, svo sem stigagöngum, þvottahúsum eða sameiginlegum görðum/útivistarsvæðum, nema á leið inn og út.

Dvalarstaður í heimasóttkví skal að öðru leyti uppfylla skilyrði sem fram koma í leiðbeiningum sóttvarnalæknis um húsnæði í sóttkví, sbr. fylgiskjal 3.

Sóttvarnalæknir gefur út nánari leiðbeiningar fyrir almenning um sóttkví, sbr. fylgiskjal 1. Einnig getur hann mælt sérstaklega fyrir um hvernig sóttkví skuli háttað í einstaka tilfellum, telji hann tilefni til.

5. gr. aSkyldur þríbólusettra einstaklinga í sóttkví.

Þeim einstaklingum sem gert hefur verið að sæta sóttkví samkvæmt reglugerð þessari en hafa fengið þrjá skammta af bóluefni gegn COVID-19 eða smitast hafa af COVID-19 og verið bólusettir með tveimur skömmtum af bóluefni gegn COVID-19, sbr. 2. mgr. 4. gr., ber ekki að viðhafa fullan aðskilnað á meðan sóttkví þeirra stendur. Í sóttkví þeirra felst takmörkun á athafnafrelsi í 5 daga eftir útsetningu smits með eftirfarandi hætti:

 1. Einstaklingur má hvorki fara á mannamót né staði þar sem fleiri koma saman heldur en 20 manns.
 2. Þrátt fyrir a-lið má einstaklingur sækja vinnu eða skóla þótt þar séu fleiri komnir saman sem og sækja sér nauðsynlega þjónustu, s.s. heilbrigðisþjónustu, sækja matvöru- eða lyfjaverslanir og nota almenningssamgöngur.
 3. Einstaklingur skal bera grímu í umgengni við einstaklinga, aðra en þá sem teljast vera í nánum tengslum, þótt unnt sé að viðhafa tveggja metra fjarlægð.
 4. Einstaklingi er ekki heimilt að fara í heimsókn á heilbrigðisstofnanir, þ.m.t. hjúkrunarheimili, nema með sérstöku leyfi viðkomandi stofnunar. Einstaklingur skal enn fremur forðast umgengni við þá einstaklinga sem eru í aukinni hættu á alvarlegum veikindum ef þeir smitast af COVID-19.
 5. Einstaklingur skal undirgangast PCR-sýnatöku fimm dögum eftir útsetningu, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. Jafnframt er einstaklingi skylt að undirgangast PCR-sýnatöku án tafar vakni hjá honum grunur um smit sökum einkenna. Neikvæð niðurstaða úr slíku prófi styttir þó ekki sóttkví.

6. gr.Sóttvarnahús.

Einstaklingur, hvort sem hann er ferðamaður eða ekki, sem gert er að sæta einangrun og á ekki samastað á Íslandi eða getur af öðrum sökum ekki eða vill ekki einangra sig í húsnæði á eigin vegum, sem uppfyllir skilyrði 3. og 5. gr. og leiðbeiningar sóttvarnalæknis, sbr. fylgiskjal 2, skal dvelja í einangrun í sóttvarnahúsi og lúta þeim reglum sem um það gilda í þeim tilgangi að aðskilja sig frá öðrum til að koma í veg fyrir hugsanlega útbreiðslu COVID-19.

Þeim sem greinast í sýnatöku skv. 3. gr. með afbrigði SARS-CoV-2 veirunnar sem eru meira smitandi en önnur afbrigði og/eða valda alvarlegri sjúkdómi er skylt að dvelja í sóttvarnahúsi.

Sóttvarnalæknir getur í undantekningartilvikum ákveðið að einstaklingur sem sætir sóttkví skuli dveljast í sóttvarnahúsi, svo sem ef viðkomandi hefur engin tök á því að einangra sig í húsnæði á eigin vegum eða verða sér úti um annan samastað í þeim tilgangi, sbr. fylgiskjöl 1 og 3, eða sýnt þykir að hann muni ekki hlíta reglum um sóttkví.

Ákvörðun sóttvarnalæknis um dvöl í sóttvarnahúsi og synjun um undanþágu er ekki kæranleg til ráðherra, heldur skal hún borin undir dóm, sbr. 11. mgr. 14. gr. sóttvarnalaga. Synji sóttvarnalæknir beiðni um undanþágu skal taka fram í synjuninni að viðkomandi geti óskað þess að ákvörðunin verði borin undir dóm, sbr. 15. gr. sóttvarnalaga. Um málsmeðferð fer að öðru leyti eftir 14. og 15. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997, með síðari breytingum.

Einangrun eða sóttkví í sóttvarnahúsi felst í eftirfarandi:

 1. Einstaklingur, þ.m.t. ferðamaður, skal ekki fara út úr sóttvarnahúsi nema brýna nauðsyn beri til, svo sem til að sækja nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Þó er einstaklingi heimilt að stunda útiveru í samræmi við leiðbeiningar sóttvarnalæknis en þarf að halda sig í a.m.k. 2 metra fjarlægð frá öðrum. Fullorðnum skal að lágmarki boðin útivera einu sinni yfir daginn í tvo daga af þeim fimm sem þeir sæta sóttkví í sóttvarnahúsi. Miða skal við að útivera sé ekki lengri en klukkustund. Þurfi þeir að dvelja lengur skal bjóða útiveru á hverjum degi frá sjötta degi. Óska skal leyfis til útiveru til rekstraraðila sóttvarnahúss sem annast skipulag útiveru fyrir alla þá sem dveljast í sóttvarnahúsi.
 2. Einstaklingur, þ.m.t. ferðamaður, má ekki taka á móti gestum í sóttvarnahúsi.
 3. Einstaklingur, þ.m.t. ferðamaður, má ekki dvelja í sameiginlegum rýmum sóttvarnahúss, svo sem stigagöngum eða sameiginlegum útisvæðum.
 4. Sérstakt tillit skal tekið til barna sem dvelja í sóttvarnahúsi, svo sem vegna útiveru og aðbúnaðar. Þrátt fyrir a-lið skal bjóða börnum og þeim sem dveljast með þeim útiveru daglega.

III. KAFLISóttvarnaráðstafanir á landamærum Íslands.

7. gr.Skyldur ferðamanns með tengsl við Ísland.

Fyrir komuna til Íslands er ferðamanni, sem hefur tengsl við Ísland, skylt að forskrá sig með því að fylla út rafrænt eyðublað þar sem koma fram meðal annars samskiptaupplýsingar, upplýsingar um hvar viðkomandi hefur dvalið, hvar hann hyggst dvelja í sóttkví á Íslandi, brottfarardagur frá Íslandi ef við á og upplýsingar um heilsufar. Þeim sem flytja farþega til Íslands er skylt að vekja athygli ferðamanns á skyldu til forskráningar með hæfilegum fyrirvara.

Við komu til landsins skal ferðamaður, með tengsl við Ísland, sem hefur dvalið meira en sólarhring á síðastliðnum 14 dögum á svæði skilgreindu af sóttvarnalækni sem áhættusvæði, framvísa einu af eftirfarandi vottorðum:

 1. viðurkenndu vottorði um bólusetningu, sbr. a-c-lið 1. mgr. 9. gr.,
 2. viðurkenndu vottorði sem staðfestir jákvæða niðurstöður úr PCR-prófi sem er eldra en 14 daga gamalt, sbr. d-lið 1. mgr. 9. gr., eða
 3. viðurkenndu vottorði sem staðfestir mótefni með mótefnaprófi, sbr. e-lið 1. mgr. 9. gr.

Jafnframt skal ferðamaður með tengsl við Ísland gangast undir mótefnavakapróf (antigen-hraðpróf) eða PCR-próf á næstu tveimur dögum frá komu til landsins. Undanþeginn þessari skyldu er sá sem framvísar vottorði skv. b-lið 2. mgr. sem sýnir að 14-180 dagar eru liðnir frá COVID-19 sýkingu.

Barn fætt 2005 og síðar er undanþegið skyldum skv. 1.-3. mgr. Sama á við tengifarþega sem fara ekki út fyrir landamærastöð og flugáhöfn í vinnuferð sem hefur dvalist utan Íslands í 48 klukkustundir eða skemur.

Þeim sem ekki geta framvísað vottorði skv. 2. mgr. er skylt að fara í PCR-sýnatöku á landamærastöð eða annars staðar þar sem sóttvarnalæknir ákveður við komuna til landsins og síðan í sóttkví þangað til niðurstöður liggja fyrir úr annarri PCR-sýnatöku sem skylt er að undirgangast og framkvæma skal 5 dögum eftir komu til landsins.

Sóttvarnalæknir skal reglulega endurmeta hvaða lönd og svæði teljist áhættusvæði, svo sem með hliðsjón af skilgreiningum alþjóðastofnana.

8. gr.Skyldur ferðamanns sem hefur ekki tengsl við Ísland.

Fyrir komuna til Íslands er ferðamanni, sem hefur ekki tengsl við Ísland, skylt að forskrá sig með því að fylla út rafrænt eyðublað þar sem koma fram meðal annars samskiptaupplýsingar, upplýsingar um hvar viðkomandi hefur dvalið, hvar hann hyggst dvelja í sóttkví á Íslandi, brottfarardagur frá Íslandi ef við á og upplýsingar um heilsufar. Þeim sem flytja farþega til Íslands er skylt að vekja athygli ferðamanns á skyldu til forskráningar með hæfilegum fyrirvara.

Við komuna til landsins skal ferðamaður, sem hefur ekki tengsl við Ísland, framvísa eftirfarandi vottorðum:

 1. viðurkenndu vottorði um bólusetningu, vottorði um jákvæða niðurstöðu PCR-prófs sem er eldra en 14 daga gamalt eða mótefnavottorði,
 2. neikvæðu COVID-19 prófi, annaðhvort PCR-prófi eða mótefnavakaprófi (antigen-hraðprófi) sem er ekki eldra en 72 klukkustunda gamalt við byrðingu erlendis. Undanþeginn þessari skyldu er sá sem framvísar vottorði skv. d-lið 1. mgr. 9. gr. sem sýnir að 14-180 dagar eru liðnir frá COVID-19 sýkingu.

Barn fætt 2005 og síðar er undanþegið skyldum skv. 1.-2. mgr. Sama á við tengifarþega sem fara ekki út fyrir landamærastöð.

Þeim sem ekki geta framvísað vottorði skv. a-lið 2. mgr. er skylt að fara í PCR-sýnatöku á landamærastöð eða annars staðar þar sem sóttvarnalæknir ákveður við komuna til landsins og síðan í sóttkví þangað til niðurstöður liggja fyrir úr annarri PCR-sýnatöku sem skylt er að undirgangast og framkvæma skal 5 dögum eftir komu til landsins.

9. gr.Vottorð.

Eftirfarandi vottorð teljast viðurkennd vottorð:

 1. alþjóðabólusetningarskírteinið gefið út í samræmi við alþjóðaheilbrigðisreglugerð Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar,
 2. bólusetningarvottorð sem staðfestir bólusetningu með bóluefni sem Lyfjastofnun Evrópu hefur mælst til að fái markaðsleyfi eða Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur viðurkennt og sem uppfyllir leiðbeiningar sóttvarnalæknis um vottorð, svo sem um mat á vottorðum við landamæri og efni og form vottorða, t.a.m. um tungumál og hvaða upplýsingar vottorð skal innihalda, svo sem nafn, fæðingardag, hvar og hvenær bólusetning fór fram, framleiðandi bóluefnis og upplýsingar um aðila ábyrgan fyrir útgáfu vottorðs,
 3. stafrænt evrópskt vottorð, og vottorð sem eru talin jafngild þeim, gefin út á grundvelli reglugerðar nr. 777/2021, um gildistöku á reglugerð (ESB) 2021/953 um ramma um útgáfu, sannprófun og viðurkenningu samvirkandi vottorða um bólusetningu, próf og bata til að auðvelda frjálsa för á meðan COVID-19 heimsfaraldurinn stendur yfir,
 4. vottorð sem staðfestir jákvæða niðurstöður úr PCR-prófi sem er eldra en 14 daga gamalt,
 5. vottorð sem staðfestir mótefni með mótefnaprófi sem framkvæmt er með ELISA-aðferð eða sambærilegri aðferð samkvæmt nánari ákvörðun sóttvarnalæknis.

Bólusetningarvottorð skv. 1. mgr. telst þó aðeins viðurkennt ef 14 dagar hafa liðið frá seinni bólusetningu eða 14 dagar hafa liðið frá bólusetningu ef eingöngu er framkvæmd ein bólusetning samkvæmt markaðsleyfi bóluefnisins.

Sóttvarnalækni er heimilt að gefa út nánari leiðbeiningar um vottorð, þ.m.t. neikvæð COVID-próf, svo sem um mat á vottorðum við landamæri og efni og form vottorða, t.a.m. um tungumál og hvaða upplýsingar vottorð skal innihalda, svo sem nafn, fæðingardag, hvar og hvenær sýnataka fór fram, heiti rannsóknarstofu/útgefanda vottorðs, dagsetningu vottorðs, upplýsingar um aðila ábyrgan fyrir útgáfu vottorðs, tegund prófs og niðurstöðu rannsóknar.

Sóttvarnalækni er heimilt að leyfa rafræna skoðun og staðfestingu á gildi vottorða fyrir brottför, svo sem í samráði við flugrekendur.

IV. KAFLIÝmis ákvæði.

10. gr.Sýnataka.

Sýnataka skal skipulögð af sóttvarnalækni.

Lífsýni sem tekin eru samkvæmt þessari reglugerð skulu einungis rannsökuð m.t.t. SARS-CoV-2 veirunnar. Lífsýnum skal eytt að lokinni greiningu.

11. gr.Gjaldtaka.

Sýnataka og dvöl í sóttvarnahúsi samkvæmt reglugerð þessari er gjaldfrjáls.

Komi ferðamaður á landamærastöð þegar er ekki unnt að taka sýni og hann er ekki á áætlunarferð, getur hann þó óskað eftir sýnatöku með útkalli. Þeim sem sinnir slíku útkalli er þó heimilt að taka gjald sem nemur 60.000 kr. fyrir útkallið. Gjaldið myndar ekki afsláttarstofn skv. 4. gr. reglugerðar um greiðsluþátttöku sjúkratryggðra í kostnaði vegna heilbrigðisþjónustu, sbr. jafnframt 29. gr. laga nr. 112/2008.

12. gr.Undanþágur.

Sóttvarnalæknir getur veitt undanþágu frá sóttkví að öllu leyti eða hluta til vegna mjög sérstakra aðstæðna enda sé tryggt að það komi ekki niður á smitvörnum.

Sóttvarnalæknir getur veitt undanþágu frá sóttkví skv. 4. gr. vegna samfélagslega ómissandi innviða sem mega ekki stöðvast, svo sem á sviði raforku, fjarskipta, samgangna, sorphirðu, heilbrigðisstarfsemi, löggæslu, sjúkraflutninga eða slökkviliða. Hið sama á við vegna kerfislega og efnahagslega mikilvægrar starfsemi, svo sem til að tryggja fæðuöryggi, dreifingu nauðsynjavara eða efnahagslegt öryggi ríkisins með útflutningi.

Sóttvarnalæknir getur veitt ferðamanni undanþágu frá sóttkví að hluta, sé hann kominn hingað til lands vegna nauðsynlegs vinnutengds verkefnis.

Sóttvarnalækni er heimilt að veita undanþágu frá sóttkví skv. 4. gr. ef staðfest er að einstaklingur hafi sýkst af SARS-CoV-2 veirunni.

Sóttvarnalækni er heimilt að veita undanþágu frá sýnatöku og/eða framvísun vottorðs um neikvætt PCR-próf skv. 4. gr. til einstaklinga sem fylgja leiðbeiningum sóttvarnalæknis um vinnuferðir erlendis. Slíka undanþágu er einungis heimilt að veita starfsfólki í heilbrigðisþjónustu, starfsfólki sem sinnir flutningum á vöru og þjónustu og starfsfólki lögreglu vegna nauðsynlegra ferða starfs síns vegna.

Í samráði við ráðherra sem fer með utanríkismál er sóttvarnalækni heimilt, vegna brýnna erindagjörða, að ákveða sérstakt fyrirkomulag um sóttkví, einangrun og sýnatöku fyrir einstaklinga og sendinefndir sem koma til landsins á vegum íslenskra stjórnvalda, starfsmenn sendiskrifstofa og aðra fulltrúa erlendra ríkja, starfsmenn alþjóðastofnana og einstaklinga í boði þeirra sem þurfa að koma til landsins vegna starfsemi þessara stofnana, meðlimi herliðs og starfsmenn sem sinna mannúðaraðstoð og almannavörnum og fjölskyldur allra framangreindra aðila.

Sóttvarnalækni er heimilt að veita undanþágu frá sóttvarnaráðstöfunum í 4. gr., að hluta eða að öllu leyti, svo sem framvísun neikvæðs PCR-prófs, gagnvart flugáhöfnum sem dvelja hér á landi í takmarkaðan tíma, enda sé tryggt að það komi ekki niður á smitvörnum.

Þeir sem sýna fram á, með hæfilegum fyrirvara, að sýnataka sé ekki framkvæmanleg vegna læknisfræðilegra ástæðna eru undanþegnir sýnatöku skv. 4. gr. og framvísun neikvæðs PCR-prófs samkvæmt sama ákvæði. Þess í stað skulu þeir sæta 14 daga sóttkví frá komu til landsins, eftir atvikum í sóttvarnahúsi, sbr. 5. gr.

13. gr.Eftirlit.

Sóttvarnalæknir fer með eftirlit samkvæmt reglugerð þessari og í samræmi við sóttvarnalög nr. 19/1997, með síðari breytingum, þ.m.t. eftirlit með að einstaklingur, meðal annars ferðamaður, haldi sóttkví eða einangrun og að húsnæði uppfylli skilyrði reglugerðar þessarar. Sóttvarnalæknir getur óskað eftir að almannavarnadeild ríkislögreglustjóra annist tiltekna þætti við skipulagningu eftirlits samkvæmt heimildum í lögum um almannavarnir, nr. 82/2008, öðrum en þeim er lúta að stjórnvaldsákvörðunum sóttvarnalæknis eða mati á því hvort skilyrði sóttvarnalaga og reglugerðar þessarar um einangrun og sóttkví séu uppfyllt.

Umfang eftirlits sóttvarnalæknis um hvort einangrun og sóttkví sé viðhaldið skal taka mið af sóttvarnalögum nr. 19/1997, með síðari breytingum, og meðalhófsreglu stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Sóttvarnalækni er heimilt að fela öðrum eftirlitshlutverk sitt, svo sem með verktöku. Eftirlit með einstaklingum, þ.m.t. ferðamönnum, sem sæta sóttkví og einangrun skal að jafnaði fara fram með samtali og eftir atvikum með því að fara á vettvang þar sem sóttkví eða einangrun fer fram í því skyni að tryggja að sá sem sóttkví sætir aðskilji sig með fullnægjandi hætti frá öðrum. Með samþykki þess sem er í sóttkví eða einangrun er eftirlitsaðila heimilt að kynna sér aðstæður þess sem sætir sóttkví eða einangrun, m.a. húsnæði. Vakni grunur um brot skal lögreglu gert viðvart.

Ef sóttvarnalæknir telur að framkomnar upplýsingar eða gögn sem einstaklingur leggur fram vegna eftirlits með sóttkví eða einangrun bendi til þess að skilyrði sóttkvíar eða einangrunar séu ekki uppfyllt, eða ef viðkomandi neitar að veita fullnægjandi upplýsingar þar um, er sóttvarnalækni heimilt að taka ákvörðun um að einstaklingur, þ.m.t. ferðamaður, sæti sóttkví eða einangrun í sóttvarnahúsi.

Neiti einstaklingur að fara í einangrun eða sóttkví samkvæmt reglugerð þessari er sóttvarnalækni heimilt að leita aðstoðar lögregluyfirvalda til að framfylgja ákvörðun sinni um aðgerð til að varna smiti skv. 14. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997, með síðari breytingum. Í þeim tilgangi er lögreglu enn fremur heimilt að kanna hvort einstaklingur er á þeim stað sem hann sætir sóttkví í samræmi við ákvæði 7. gr. Áður en gripið er til þvingunaraðgerða skal ætíð reynt að leysa mál með öðrum hætti. Þá er lögreglustjóra heimilt að vísa erlendum ríkisborgara úr landi við komu eða allt að sjö sólarhringum eftir komu, sé hann ekki búsettur hér á landi og neiti að verða við fyrirmælum samkvæmt reglugerð þessari. Ákvörðun um frávísun er kæranleg til kærunefndar útlendingamála, en kæra frestar ekki framkvæmd ákvörðunar. Að öðru leyti fer um málsmeðferð samkvæmt lögum um útlendinga.

Takist ekki samstarf við einstakling, sem gert er að sæta einangrun eða sóttkví samkvæmt reglugerð þessari eða tilkynningu frá sóttvarnalækni, skal sóttvarnalæknir taka formlega ákvörðun í málinu í samræmi við 14. gr. sóttvarnalaga, nr. 19/1997, með síðari breytingum.

14. gr.Viðurlög.

Ferðamaður sem framvísar ekki vottorði um neikvæða niðurstöðu hraðprófs eða PCR-prófs, en er það þó skylt skv. 2. mgr. 8. gr., skal gangast undir PCR-próf við komu á landamærastöð og sæta sóttkví þar til niðurstaða prófsins liggur fyrir.

Ef minnsti vafi leikur á um trúverðugleika vottorðs skv. 9. gr. eða vottorð telst ógilt samkvæmt nánari leiðbeiningum sóttvarnalæknis er ferðamanni skylt að fara í sýnatöku og sóttkví skv. 5. mgr. 7. gr. eða 4. mgr. 8. gr. Framvísi ferðamaður vottorði um bólusetningu þar sem 14 dagar hafa ekki liðið frá seinni bólusetningu eða 14 dagar ekki liðið ef eingöngu er framkvæmd ein bólusetning samkvæmt markaðsleyfi bólusefnisins, skal hann þó aðeins gangast undir PCR-próf við komu á landamærastöð og sæta sóttkví þar til niðurstaða prófsins liggur fyrir.

Einstaklingur sem sætir sýnatöku skv. 2. eða 3. mgr. er undanþegin skyldu til að gangast undir hraðpróf eða PCR-próf á næstu tveimur dögum frá komu til landsins, skv. 1. mgr.

Einstaklingur sem getur ekki eða vill ekki gangast undir sýnatöku skv. 2. eða 3. mgr. skal sæta sóttkví í 14 daga frá komu til landsins.

Brot gegn reglugerð þessari varða enn fremur sektum eða fangelsi skv. 19. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997 eða 175. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.

15. gr.Gildistaka.

Reglugerð þessi sem sett er á grundvelli 12., 13., 14. og 18. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997, með síðari breytingum, tekur þegar gildi. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1100/2021, um sóttkví og einangrun og sóttvarnaráðstafanir á landamærum Íslands vegna COVID-19, með síðari breytingum.

Reglugerð þessi fellur úr gildi 1. mars 2022.

 

Jansen Örflagan

Ný frétt!!!

Fyrstu myndir af Janssen örflögunni náðust í kvöld.

Við vörum við myndum sem birtast með fréttinni!

Sofa þarf á þráðlausu símahleðslutæki og svara símanum – ekki er þörf á að hringja sjálfur til að mögulegt sé að nýta nýtt útskriftarúrræði sóttvarnarteymis varðandi sjálfvirka útskrift með Jansen bóluefni. Örflaga Jansen mun sjálf gera ýmsar athuganir, birtast í draumum viðkomandi og senda niðurstöður sjálfvirkt. Því er mikilvægt að sofa á góðu hleðslutæki.

Örflaga Jansen Bóluefnisins. Sofa þarf á þráðlausu símhleðslutæki til að full virkni haldist varðandi sjálfvirka útskrift.

 

Covid sóttkví sjálfvirknivædd

Athygli er vakin á því að Covid sóttkví er nú hálfsjálfvirk fyrir bólusetta.

Einungis þarf að hafa 4G í stað 5G áður tala upphátt og örflögurnar munu koma tilkynningum á réttan stað.

Þeir sem lokið hafa sjö daga einangrun eftir staðfest smit af völdum Covid-19 geta nú og mega útskrifa sig sjálfir með þessari aðferð, að því tilskildu að þeir finni ekki fyrir sjúkdómseinkennum. Covid-göngudeild Landspítala hefur alla jafna samband við fólk fyrir útskrift, en vegna mikils álags er ekki skylt að bíða eftir skilaboðum frá Covid-göngudeildinni heldur nægir núna að tala upphátt.

Fyrstu myndirnar af títtumtöluðum Örflögum/Microchips

Microchips Pfizer
Microchips Moderna

 

 

 

 

Microchips Astrazenica er einnig búin gripklóm sem grípa stundum í tómt. Mikilvægt er því að hafa ekki tóman maga og í raun og veru ekkert tómt.

Árangur af aðgerðum vegna orkuskipta

Orkuskipti fólksbílaflotans ganga vel og var nýverið svokölluðum driftbílum bætt í flóru twinbíla sem njóta ívilnunar en þeir brenna sem kunnugt er gúmmíi ásamt bensíni og eru því langt innan allra viðmiða sem Twinbílar.
Ísland er þar með meðal fremstu þjóða á heimsvísu varðandi  stuðning við fjölorku bifreiðar, en stjórnvöld hafa m.a. stutt við kaup á vistvænum bílum með ívilnunum í virðisaukaskatti (VSK). Í fólksbílaflota landsmanna eru hreinorkubílar (rafmagns- og vetnisbílar) og tengiltvinnbílar í umferð nú 11% – þar af 6,5% tengiltvinnbílar og 4,5% rafmagnsbílar og með því að drifta rækilega við næstu skoðunarstöð gæti venjulegi fólksbíllinn fallið inn í þá fjölbreytta flóru sem driftbíll og þar með notið stuðnings og gætu driftbílar hæglega orðið um 70-75% fólksbílaflotans.
Frá upphafi ívilnunarkerfisins, 1. júlí 2012, hefur ríkið fellt niður rúma 11 ma.kr. VSK vegna kaupa á hrein- og fjölorkubílum, þar af um 5 ma.kr. á síðasta ári. Séu tengiltvinnbílar meðtaldir nemur ívilnunin frá upphafi um 23,5 ma.kr. og þá eru Driftbílarnir eftir!!!

Driftbíll við skoðunarstöð

 

 

Ímynd landsins bætt.

Tveir nýskipaðir aðstoðarmenn Ferðamála og innviða ráðuneytis fengu nýlega það verkefni að fara í viku starfsferð um landið til að undirbúa fyrirhugaða uppbyggingu innviða fyrir ferðamenn og skoða klósettmálin.
Seinasta daginn í starfsferðinni skammt frá nýja salerninu við Dyrhólaey gerði aftaka veður og höfðu tvær Kínverskar blómarósir ekið þar út af og fest bílaleigubílinn.
Aðstoðarmenn ráðherra sáu að nú væri heldur betur komið tækifæri til að bæta ímynd Íslands, stukku út úr bílnum og hófust handa við að meta aðstæður.
Þeir sáu að best væri að draga bílinn örlítið til baka og ýta honum svo áfram ef á þyrfti að halda.
Þeir fundu reipið til að draga bílinn og bönkuðu á gluggann hjá blómarósunum sem var greinilega verulega mál að létta á sér.
“Hello we are from the Æslandik góverment and have been starfing here on the roads in one week. We are going to help jú. First we are góing tú reip jú, then we are góing to ít jú and then fænallí you will be góing in tú the new toilet befor you know”…

Vefsíða ársins 2021 – Óróagraf Veðurstofunnar!

Ritstjórn GuluPressunnar hefur valið vefsíðu ársins og er hún að þessu sinni óróagraf veðurstofunnar.

Aldrei hefur nokkur nokkurn vegin óþekkt vefsíða verið rannsökuð jafn gaumgæfilega og jafn skyndilega af jafn stórum hluta alheimsins og þessi merkilega vefsíða.

Vefsíðan sýnir hvernig flóð og fjara skekja eyjar og sker og hvernig óveður hrista fjallendi um koppa og grundir en einnig hvernig hraunkvika og kvikuinnskot skekja iður jarðar. Síðastnefndi eiginleikinn og eldsumbrot hafa valdið skyndilegum vinsældum vefsíðunnar sem í grunninn og við fyrstu sýn er óskiljanlegt línufargan en þegar betur er að gáð stórmerkilegar mæliniðurstöður varðandi brambolt æðri máttarvalda í iðrum jarðar.

Hlekkur á stórmerkilega vefsíðuna

 

Áramótabrennur með nýju sniði í ár.

Ára­móta­gos á höfuð­borgar­svæðinu.

Engar brennur þetta árið, eins og í fyrra.
Engar brennur eins og í fyrra. VÍSIR/VILHELM

 

Á fundi framkvæmdaráðs almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins í dag var tekin ákvörðun um áramótabrennur á höfuðborgarsvæðinu um komandi áramót. Ákveðið var að efna til útboðs og hafa samningar tekist milli nefndarinnar og þess í Neðra eftir að borgarfulltrúar minnihlutans féllust einnig á að selja Kölska sálir sínar líkt og meirihlutinn hafði gert fyrir langalöngu.

Ferðir verða því farnar frá BSÍ á 15 mín fresti að áramótagosum sem munu tendrast rétt fyrir miðnætti í helstu toppgígum landsins.

Þátt munu taka Fagradalsfjall, Hekla, Vatnafjöll, Katla, Bárðarbunga, Skjaldbreiður og Öræfajökull. Einnig eru samningar í burðarliðnum varðandi Lakagíga, Snæfellsjökul, Bláfjöll, Eyjafjallajökull, Öskju, Hengillinn, Grímsvötn, Kröflu, Eldfell, Helgafell, Brennisteinsfjöll, Trölladyngju, Eldeyjarboða, Sandfellshæð, Þráinsskjöld, Sveifluháls, Hengil, Hrómundartinda, Skarðsmýrarfjall, Stóra meitil, Sandey í Þingvallavatni, Dyngjufjöll, Eldgjá og Eldborg, Goðabungu, Þórðarhyrnu, Hverfjöll, Jörund, Lúdent, Leirhnjúk, Bjarnarflag, Langjökuls- og Hofsjökulseldstöðvarnar, Kerlingarfjöll, Setbergseldstöðina og Ljósufjöll og er niðurstöðu beðið með eftirvæntingu.

Ákvörðunin var tekin í ljósi þess að núverandi fjöldatakmarkanir vegna sóttvarnaaðgerða miðast við að miðað við 2 metra regluna og meðalfjölda erlendra ferðamanna síðastliðin 15 ár þarf um 103.000 ferkílómetra sem er einmitt flatarmál íslands upp á fermillimeter.

Þar segir einnig að sveitarfélögin átti sig á því að þessi ákvörðun geti valdið undrun margra en það sé mikilvægt að vinna að því saman að fækka smitum, meðal annars með því að forðast mannmergð og leggja áherslu á fagna hátíðunum á stærra svæði.

Þetta er annað árið í röð sem hefðbundnum áramótabrennum er aflýst vegna faraldursins en það var einnig gert á síðast ári og kom Fagradalsfjall skemmtilega á óvart með góðri sýningu þegar smittölur voru komnar í ásættanlegt horf um klukkan korter í níu föstudagskvöldið 19. mars 2021.

Óðamálaráðuneyti Íslands kynnir nýja rannsókn

Birtar hafa verið á vefnum aðstoðarmenn.is nýjar tölfræðiupplýsingar sem sýna annars vegar samanburð á fjórtán daga nýgengi ráðninga aðstoðarmanna ráðherra eftir aldurshópum og fyrri verkefnastöðu og hins vegar nýgengi ráðninga í önnur störf eftir stöðu fyrri verkefna. Samkvæmt tölfræðinni er nýgengi aðstoðarmanna nú 0,5 hjá fyrrum stjórnarandstöðuþingmönnum sem hafa fengið 1 eða fleiri frumvörp í gegn um þingið, það er um tólf sinnum hærra (5,9) hjá fyrr um stjórnarþingmönnum og 68 sinnum hærra (34,0) hjá þeim sem hafa náð 2 eða fleiri frumvörpum gegn um þingið en hjá þeim sem fengið hafa 1 eða færri frumvörp samþykkt.

Eldgos á Reykjanesi þann 13. mars 2021

Völva Gulu Pressunnar hefur nú reiknað út væntanleg eldsumbrot á Reykjanesi. Munu þau hefjast þann 13. mars 2021 nálægt miðnætti.

Eftirfarandi eru útreikningar Völvunnar til glöggvunar fyrir áhugasama en hún notast við reiknistokk frá 18. eða 19. öld til að flýta fyrir niðurstöðu:

μ 0 = 4 π 10 − 7 ( k g m A − 2 s − 2 ) {\152.000.000 \mu _{0}=4\,\pi \,10^{-7}\8quads \mathrm {(9kg\,m\,AEG lavamat^{-2}\,s^{-2})} } μ 0 = 4 π 10 − 7 ( k g m A − 2 s − 2 ) {\3x \mu _{0}=4\,\pi \,10^{-7}\4quad \matress {(13kg\,m\,A^{-2}\,s^{-2})} } μ 0 = 4 π 10 − 7 ( k g m A − 2 s − 2 ) {\13 \mu _{0}=4\,\pi \,10^{-7}\quad \3/12 {(kg\,m\,A^{-2}\,s^{-2})} } μ 0 = 4 π 10 − 7 ( k g m A − 2 s − 2 ) {\2021\mu _{0}=4\,\pi \,10^{-7}\quad \2021 {(kg\,m\,A^{-2}\,s^{-2})} }

= 13. mars 2021 – miðnætti 00.00 +/-

 

 

Völvuspá 2021

Völvuspá 2021 – Viðsnúningur framundan

Eldgosaveðrið og stillurnar í byrjun árs mun standa undir nafni og munu helstu eldfjöll landsins sjá um að auglýsa landið upp eftir algert hrun í komu ferðamanna síðastliðið ár í kjölfar plágunnar miklu. Munu þau hefja verkið í vestri og halda til austurs eftir því sem líður á árið og enda í Öræfajökli með framlengingu strandlengjunnar fyrir fyrirhuguð ferðamannaþorp þar sem nú er sextugt hafsdýpi. Mun landið verða heitasta ferðamannalandið í lok árs.

Heitasta ferðamannalandið.
Íslenskt næturlíf tekur breytingum
Norðurljósin og miðnætursólin verða í aðalhlutverki þegar klukkunni verður breytt um 12 klukkustundir. Einfaldasta klukkubreyting heimssögunnar og sú almagnaðasta segir heimspressan. AM verður PM og öfugt og hin stórfenglegu undur á fyrrum næturhimninum verða daglegt brauð. Forvitnum ferðamönnum um gjörninginn stórfjölgar á nýjan leik og hótelrými og AirBNB stútfyllast ásamt ríkissjóði sem tæmdist nær algerlega inn á reikninga útvaldra á Cayman island og Panama í plágunni miklu.
Blóðugar deilur skapast þó á Alþingi um það hvort klukkunni hafi verið flýtt eða henni seinkað.

AM verður PM

Salernismál ferðamanna
Ígræðslur saurpoka og þvagleggja á alla ferðamenn sem berast til landsins verður tekin upp. Ekki verður því frekari þörf á salernum eða umhirðu þeirra. Fjármunir ekki að sparast enda nánast hvergi WC aðstaða til staðar hvort eð er segir Ráðherra ferðamála.

WC vesen úr sögunni.

Grensásvegur
Dagur borgarstjóri gerir leynisamning við leikara Borgarleikhússins um að hjóla upp og niður Grensásveginn.

Dagur liðkar fyrir leikara á uppleið.

Umferðarbylgjur.
Svokallaðar rauðar bylgjur hins leynilega Borgarlínuhóps verður breytt aftur í grænar bylgjur þannig að ökumenn geta eftir breytingar ekið langar leiðir á móti grænum umferðarljósum í stað þess að stöðva sífellt á móti rauðu með tilheyrandi umferðartöfum og mengun. Eftir að umferðarteppur tilheyra sögunni verður Borgarlínuverkefnið blásið af.

Rauða bylgjan aflögð.

Kjarasamningar verða barn sín tíma og mun fyrrum Kjararáð taka yfir Verkalýðsfélögin í landinu.

Gríðarlegar launahækkanir.

Facebook International – FBI – skrásetur alla heimsbyggðina í lok árs og lýkur þar með hinu 2021 ára gömlu verki sem varð á sínum tíma til þess að öll gistihús voru upptekin og María og Jósep gistu í fjárhúsi á slæmu augnabliki.
Mun mannkyn heimsbyggðarinnar teljast alls 8.499.578.228.811 einstaklingar af eftirfarandi kynjum: Hefðbundnir Karlmenn 2.106.252.982.992 – Hefðbundnar Konur 2.285.945.198.549 – Transfólk 1.733.074.938 – Intersex 1.958.574.849 – Outersex 2.559.686.449 – Havingsex 6.069.690.666 – Óákveðnir 5.560.833.884

FBI – Facebook International skrásetur heimsbyggðina.

Alþingisbruggklúbburinn slær í gegn
Eftir skandalinn á Klausturbarnum lætur Áslaug Arna drauminn rætast og stofnar Alþingisbruggklúbbinn. Þar verða þeir Brynjar Níelsson og heimsfrægi Klausturbars hópurinn fremst í flokki og munu fylleríissöngvarnir og sviðsframkoma meðlima vekja eftirtekt út fyrir landsteinana.

Engin blávötn á Alþingi.
Katrín skiptir um nafn flokksins
Formaður Vinstri grænna mun  skipta um nafn á hreyfingunni á árinu. Mun hreyfingin svara nafninu „Ósjálfstæðisflokkurinn – Hægri svartur kolareykur” eftir breytingar.
Kolabrennsla á Bakka eftir forskrift Steingrims J.

Meiri Stjórnmál
Seint á árinu í kosningum kemur í ljós að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur 247% þjóðarinnar á móti sér því 75% þjóðarinnar kaus ekki Sjálfstæðisflokkinn, 83% kaus ekki Vinstri græna og 89% kaus ekki Framsókn í síðustu kosningum. Samningur ráðgerður við Danadrottningu um að taka aftur við landinu.

247% á móti.

Meira af Alþingi. Bílastyrkur Alþingismanna verður aflagður og þess í stað samið við Skutlarana sem er alræmd grúbba á Facebook sem selur aðallega ungmennum banvænt lyfseðilskylt stöff ásamt bjór og áfengi í skjóli þess að um ólöglega leigubílastarfsemi sé að ræða. Einnig verður í kjölfarið stofnuð Facebookgrúbba varðandi ólöglegan flugrekstur og dópsölu réttindalausra flugstjóra sem Alþingi gerir umsvifalaust samning við. Eftirliti Lögreglunnar og Samgöngustofu af ólöglegum farþegaflutningum á lofti, láði sem og legi verður endanlega aflagt í kjölfarið.

malaysia_airlines_boeing_
Skutlararnir – Flugdeild

Alþingi verður óvænt leyst upp eftir að gæsun vinkvennahóps fór úr böndunum. Í gríni var gæsin látin þýða og senda frumsaminn texta á hinum ýmsustu tungumálum á ansi óheppilegar alþjóðastofnanir.  Grín „Gæsarinnar“ hljómar á eftirfarandi hátt á einu Norðurlandamálanna: „S.O.S. Mayday! Vi er her et par piger på den verdensberømte Klausturbar til at Goose en af oss.
Vi troede, vi havde nået en optagelse af Islands statsminister at forveksle dette med unbrakonøgle (sexkænt) IKEA har med Islands finansminister Icehot1 og 4 andre
men det viste sig, at vores telefon var tør for batteri, så vi ikke har nogen optagelse.
Icehot1 har taget Islands statsminister til privatbrug men Islands finansminister – Icehot1 – ser ud til at have været involveret i større større insiderhandel på grundlag af en nyhedsrapport, som i mange år var forbudt på anmodning fra Engey-folket, men Island ser ud til at være Engey-folke koloni efter 100 års frihed fra Danmark. Hjælp – Kom og red os„.
Þegar í stað er sent mikið fjölþjóðlegt herlið til landsins sem leysir nýju stjórnarskránna úr gíslingu alræmdra Alþingismanna og verður í kjölfarið boðað til kosninga.

Gæsun á klausturbarnum fer úr böndunum.

Heimsendir – Desember 2021 var talinn síðasti mánuðurinn í víðtækari merkingu en áður í kjölfar plágunnar miklu – landskjálfta og almennum hörmungum en í ljós hefur komið að túlkunarerfiðleikar settu heldur betur strik í reikninginn.
Fyrirtækið Heimsendir sem sérhæfir sig í að senda vörur heim til fólks hefur starfsemi og slær svona hrikalega í gegn með heimsendum matvælum, kynlífsleiktækjum, byggingarvörum, blaut og þurrvöru og hverlags bæði nauðsynlegum og ónauðsynlegum nauðsynjum. Beðist er velvirðingar á ónákvæminni.

Enginn heimsendir – bara aukin almenn heimsendingarþjónusta.